NBUs fond

Vedtekter for NBUs fond

§ 1. FORMÅL
Alle medlemmer i Norsk Basketballdommer Union (NBU) kan søke om midler fra NBUs fond, til kursavgifter og andre utgifter som bidrar til dommerutvikling i Norge. Hver søker kan bevilges en støtte på inntil kr. 1000,- NOK per sesong.

Søknad med kortfattet begrunnelse og/eller beskrivelse av kurs må sendes til styret i NBU i god tid før kursstart. Da vil styret kunne behandle søknad og evt. bevilge midler før kursstart.

Medlemskontingent for inneværende sesong må være innbetalt for at søknaden skal kunne behandles.

Til kurs med korte tidsfrister vil det også være mulig å søke støtte etterskuddsvis, men da senest en måned etter kursstart.

Ved innvilgede midler fra NBU må kopi av betalt kursavgift samt dokumentasjon på kursdeltagelse sendes styret senest en måned etter kursstart.

 
§ 2. FONDSTYRE
Fondet ledes av et styre som består av styret i NBU. Styret beslutter disponering av fondets midler i henhold til § 1.

 
§ 3. ANDRE ANVENDELSER
Fondets midler kan anvendes til andre formål enn nevnt i § 1, etter godkjennelse ved enkelt flertall på hovedmøte eller ekstraordinært hovedmøte i NBU.

 
§ 4. FONDETS MIDLER
Fondet tilføres årlig kr. 5000,- fra NBU sine midler etter vedtak av styret i NBU.

 
§ 5. DISPONERING
Fondets midler disponeres, etter vedtak i henhold til § 2 eller § 3, av styrets medlemmer, hvorav én enten er president eller kasserer i NBU.

 
§ 6. REGNSKAP
Det føres eget regnskap for fondet. Revidert regnskap legges årlig frem for medlemmene i NBU i forbindelse med årsmøtet.

 
§ 7. FORANDRING AV VEDTEKTER
Endring i disse vedtekter skjer etter samme regler som for NBU’s vedtekter.