Lover

Lov for Norges Basketballdommer Union

Sist revidert: Årsmøtet, 2004

§1
Norsk Basketballdommer Union, NBU, er stiftet den 5.mai 1975.

§2
NBU er en sammenslutning av norske basketballdommere, hvis formål er å ivareta basketballdommernes faglige og økonomiske interesser, særlig i forhold til Norges Basketballforbund og dettes underordnede organisasjoner.

§3
Som medlem kan opptas enhver som innehar autorisasjon som dommer under Norges Basketballforbund.

Styret kan invitere som ordinært medlem personer som innehar autorisasjon som basketballdommer fra andre nasjonale basketballforbund, og som virker som basketballdommer i Norge.

Årsmøtet kan oppnevne tilsvarende som æresmedlemmer.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor NBU, eller som av andre årsaker ikke ansees egnet til videre medlemskap.

§4
Innmeldelse skjer skriftlig til Styret. Innmeldelser skal straks føres inn i medlemsprotokollen. Utmeldelse skal skje skriftlig, og må være styret i hende senest 31. desember for at medlemmet ikke skal bli skyldig kontingent for den kommende periode.

Strykning meddeles medlemmet skriftlig.

§5
Kontingent fastsettes av årsmøtet. Innbetaling skal skje i januar, og gjelder for kalenderåret.

§6
Årsmøte avholdes hvert år om høsten i tilknytning til elitedommersamlingen. Forslag som ønskes tatt opp på dagsordenen må være Styret i hende senest 1 - en - uke før årsmøtet.

§7
På årsmøtet møter alle ordinære medlemmer og æresmedlemmer med fulle rettigheter. Æresmedlemmer er ikke valgbare.

§8
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.

Årsmøtet skal:

 1. Velge dirigent og referent.
 2. Fastsette dagsordenen. 
 3. Behandle Styrets og Arbeidsutvalgets beretning for arbeidsåret.
 4. Behandle det reviderte regnskap for arbeidsåret.
 5. Fastsette kontingent for perioden.
 6. Behandle innkomne forslag.
 7. Foreta valg i henhold til denne lov.

President og styremedlemmer velges henholdsvis for 2 år om gangen, men slik at ikke samtlige er på valg samtidig. Når det skal velges ny president er derfor de to styremedlemmene ikke på valg samme år. Revisor og valgkomite velges for 1 år om gangen.

§9
Årsmøtet skal velge:

 1. President.
 2. To styremedlemmer.
 3. Når årsmøtet finner medlemsmessig grunnlag for det, representant(er) for regioner tilsvarende Norges Basketballforbunds kretser, til medlem av Styret.
 4. Revisor.
 5. Når årsmøtet finner det hensiktsmessig, Visepresident, Kasserer, sekretær og Styremedlem i tillegg til President. Dersom dette ikke skjer, konstituerer presidenten og de to styremedlemmene seg selv.
 6. Valgkomite med to medlemmer.

§10
Avstemninger foregår skriftlig når minst to medlemmer krever det. Et forslag anses vedtatt når det oppnår vanlig flertall, dvs. over halvparten av de avgitte stemmer. Valg foregår enkeltvis og skriftlig.

En kandidat anses valgt når han oppnår vanlig stemmeflertall. Hvis ingen kandidat oppnår slikt flertall, foretas omvalg mellom de to kandidatene som fikk det høyeste antall stemmer ved første avstemning. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Blanke stemmer anses for ikke avgitt.

§11
Ekstraordinært årsmøte avholdes etter beslutning av Styret eller når 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er angitt i innkallelsen. Denne lovs §6, §7, og §10 gjelder tilsvarende.

§12
Styret består av de i §9 nr. 1-2 nevnte personer. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av dets medlemmer er tilstede etter forhåndsinnkallelse.

Styret forestår den øverste daglige ledelse av NBU sin virksomhet. Styret kan delegere kompetanse til underordnede organisasjonsledd eller enkeltmedlemmer av Styret.

§13
Når det er foretatt valg i henhold til §9 nr. 3 og 5, fungerer de i §9 nr.5 nevnte personer som NBU`s arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når et flertall av dets medlemmer er tilstede etter forhåndsinnkallelse. Arbeidsutvalget forestår den daglige forvaltning i samsvar med fullmakter gitt av Styret.

§14
Styret kan beslutte å nedsette komiteer til ivaretakelse av særskilt avgrensede arbeidsoppgaver.

§15
Medlemmer i region med stedlig avgrensning tilsvarende krets under Norges Basketballforbund kan slutte seg sammen i Avdeling. Formålet med en avdeling av NBU skal være at avdelingen direkte skal ivareta medlemmenes interesser overfor Norges Basketballforbunds organisasjonsledd i vedkommende region. Hvor det er opprettet Avdeling av NBU regnes alle NBUs medlemmer i vedkommende region som medlem av avdelingen. Medlemskapet i Avdeling kan ikke innebære særskilte økonomiske forpliktelser for medlemmet.

Avdelingens vedtekter fastsettes av NBUs styre. NBU bevilger så langt mulig de nødvendige midler til Avdelingens drift.

§16
Oppløsning av NBU kan bare vedtas på Ekstraordinært årsmøte etter at årsmøte har fattet vedtak om oppløsning i samsvar med forslag som er fremmet for medlemmene sammen med innkallelsen til årsmøte. Oppløsningsvedtak krever i begge tilfeller 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

Ved oppløsning tilfaller NBUs økonomiske midler formål godkjent av det Ekstraordinære årsmøte som fatter vedtak om oppløsning.

§ 17
Det til enhver tid lovlig valgte styre i NBU, fritas for innbetaling av medlemskontingent i NBU for den aktuelle tidsperioden de er valgt for.